Etapa de Bacharelato

Información

Curso 2014-2015

No Colexio La Salle somos 220 alumnos de Bacharelato distribuídos en sete clases, catro son de 1º de Bacharelato e tres son de 2º. Cada aula conta cun titor/a que fai un seguimento individualizado dos seus titorandos ao longo do curso mediante entrevistas persoais e entrevistas coas familias. 

No noso centro pódese cursar o Bacharelato de Ciencias Sociais (dous itinerarios) o de Ciencias e Tecnoloxía (tres itinerarios).

As materias comúns para 1º de Bacharelato son:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Inglés
 • Filosofía e Cidadanía
 • Relixión
 • Educación Física
 • Ciencias para o Mundo Contemporáneo 
Materias propias da modalidade de Ciencias Sociais: itenerario I.
 • Historia do Mundo Contemporáneo
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I
 • Economía

Materias optativas de Ciencias Sociais:

 • 2º Lingua Extranxeira I - Francés
 • Antropoloxía
Materias propias da modalidade de Ciencias Sociais: itenerario II.
 • Historia do Mundo Contemporáneo
 • LatínI
 • Economía

Materias optativas de Ciencias Sociais:

 • 2º Lingua Extranxeira I - Francés
 • Antropoloxía
Materias propias da modalidade de Ciencias e Tecnoloxía: itenerario I.
 • Matemáticas I
 • Física e Química
 • Bioloxía e Xeoloxía

Materias optativas:

 • 2º Lingua Extranxeira I - Francés
 • Economía
 • Debuxo Técnico I
Materias propias da modalidade de Ciencias e Tecnoloxía: itinerario II:
 • Matemáticas I
 • Física e Química
 • Debuxo Técnico I

Materias optativas:

 • 2º Lingua Extranxeira I - Francés
 • Tecnoloxía Industrial I

As materias comúns para 2º de Bacharelato son:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Inglés
 • Historia da Filosofía 
 • Historia de España
 • Relixión Católica
Materias propias da modalidade de Ciencias Sociais: itenerario I
 • Xeografía
 • Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II
 • Economía e Organización de Empresas

Materias optativas:

 • 2º Lingua Extranxeira II - Francés
 • Historia da Arte.
Materias propias da modalidade de Ciencias Sociais: itenerario II. 
 • Xeografía
 • Historia da Arte
 • Economía e Organización de Empresas

Materias optativas:

 • 2º Lingua Extranxeira II - Francés
 • Literatura Universal
Materias propias da modalidade de Ciencias e Tecnoloxía: itenerario I
 • Matemáticas II
 • Química
 • Bioloxía 

Materias optativas:

 • 2º Lingua Extranxeira II - Francés
 • Economía e Organización de Empresas
 • Ciencias da Terra e Medioambientais.  
Materias propias da modalidade de Ciencias e Tecnoloxía: itinerario II.
 • Matemáticas II
 • Física 
 • Química

Materias optativas:

 • Bioloxía
 • 2º Lingua Extranxeira II - Francés
Materias propias da modalidade Ciencias e Tecnolóxica: itinerario III. 
 • Matemáticas II
 • Física 
 • Debuxo Técnico II 

Materias optativas:

 • Tecnoloxía Industrial II
 • 2º Lingua Extranxeira II - Francés
 • Química

 

Horario:

As clases comezan ás 8:30 da mañá.ata as 14:05 os luns, xoves e venres; marte e mércores a hora de saída e as 14:55. Temos clase o luns de 16:00 ata 17:50, o resto de días non hai clase pola tarde, é o momento de estudar, facer traballos, deberes... con isto pretendemos fomentar a organización persoal e a autonomía dos nosos alumnos. 

Pizarras interactivas e WIFI:

Para favorecer a aprendizaxe, dinamizala e acostumarnos ao uso das tecnoloxías da información e a comunicación, cada aula de bacharelato conta cunha pizarra interactiva, un ordenador e un canón ademáis de wifi para conectarnos a internet en calquera momento para consultar, ampliar información...

Orientación e Titoría individualizadas: 

No Colexio contamos cun plan de orientación e axuda para os alumnos con materias pendentes de 1º de Bacharelato: guión específico de traballo, profesor-titor asignado para resolución de dúbidas, calendario de probas programadas ao longo do curso para repartir a materia e facilitar a súa preparación e superación. Igualmente temos atención individualizada dos membros do Departamento de Orientación con entrevistas periódicas aos alumnos.

Intercambios lingüísticos:

Dada a importancia que teñen os idiomas na nosa sociedade os alumnos de Bacharelato teñen unha hora máis a semana para a preparación dos exames de Cambridge. Teñen a posibilidade de intercambio lingüístico con EE.UU. 

Actividades culturais:

No Colexio igualmente favorecemos actividades como o teatro: os nosos alumnos asisten a varias representacións teatrais tanto no salón de actos do colexio coma en distintas salas da cidade. As obras son en galego, castelán, inglés e francés (para os que teñan esta optativa). Tamén promovemos concursos literarios en lingua galega e castelá , celebramos o Día das Letras galegas. 

Estes anos son decisivos na formación dos nosos alumnos e tamén no futuro para o que se están preparando por iso temos unha Semana de Orientación na que veñen profesores das diferentes facultades tanto públicas coma privadas para falar da súa oferta educativa e así poder ter coloquios cos alumnos, solucionar dúbidas, orientar ante a súa indesición natural...

Servizos:

Contamos con Comedor Escolar e Residencia de Estudantes de Bacharelato – La Salle.  

Identidade cristiá:

No Colexio o académico está moi coidado e atendido, pero nada disto tería sentido se non mencionamos que ante todo o noso proxecto educativo é cristián e que a nosa tradición académica é lasaliana. Por iso temos un lema cada ano que nos anima na tarefa. Na nosa oferta, tamén, hai convivencias cristiás para os alumnos que queiran, Campañas coma a dos Dereitos dos nenos, a de Nadal, contra a fame de Mans Unidas; Semanas coma a da Educación pola Paz e a Non Violencia, Reflexión da mañá...

 

La Salle Formación Profesional (FP)

La Salle Formación Profesional (FP)

Plataforma Educativa


Acceso á Plataforma Educativa:

Acceso a Sallenet